Aditya hrudayam in telugu pdf. Aditya Hrudayam Telugu Pdf

Aditya Hrudayam Telugu Pdf

aditya hrudayam in telugu pdf

ప్రకాశించేవాడు, శక్తిమంతుడు, అన్నిటినీ దాహించేవాడు, తీక్షణమైన రుద్ర రూపము కల ఆదిత్యునికి నమస్కారములు. విశ్వములో ప్రతి వస్తువుకు మూలము, తేజస్సు కల్గిన వారికి కూడా తేజస్సును కలిగించే వాడు. Aditya Hrudayam A Hymn to Sun God. దీనిని పఠించుట వలన జయము, శుభము, శాశ్వత పరము కలుగును. One among these deities is Suryathe presiding deity of our Sun, also known as Aditya due to his being the son of Aditiwho is worshipped as the sustainer of life on earth. సూర్య భగవానుడు వృత్తాకారములో, పచ్చని కాంతితో, తీక్షణమైన కిరణములతో తాపమును కలిగించే వాడు. Aditya Hrudayam Stotram — Explained in details — ReSanskrit The Vedas declare, that the colours embeded in the Sun rays cure all diseases.

Next

Aditya Hrudayam in Telugu

aditya hrudayam in telugu pdf

This stotram snglish a beautiful praise of Lord Surya, describing him as the cause of the creation, sustenance and eventual dissolution of this earth. He has seven horses yoked to his Chariot, shines with brilliant light having infinite rays, is the destroyer of darkness, the giver of happiness and prosperity, mitigator of the sufferings and is the infuser of life. We are preparing this website as a big library of Stotras, Veda Suktas and Puja Vidhis without any print mistakes. సూర్య భగవానుడు ఆకాశానికి అధిపతి, అంధకారాన్ని తొలగించే వాడు, సకల వేద పారంగుడు, కుబేరునికి, వరుణునికి మిత్రుడు, వర్ష కారకుడు. In our body we have different colours in different organs separately. After chanting this Hymn three times Sri Rama defeated Ravana.

Next

Aditya Hrudayam Telugu

aditya hrudayam in telugu pdf

Aditya Hrudayam punyam Sarva satru Vinasanam Jayavaham Japet. The mystical hymn is dircted to the Sun God, the illustrious lord of all victories. సూర్య భగవానుడు సుషుప్తావస్థలో నిద్రా సమయములో యున్న జీవరాశి హృదయములో జాగ్రదావస్థలో ఉండేవాడు, అగ్నిహోత్రములోని అగ్ని మరియు ఆ అగ్నిహోత్ర ఫలము తానే యైన వాడు. సూర్య భగవానుడు వేద సారుడు, క్రతువులు, వాటి ఫలము తానెయైన వాడు, ఈ సమస్త జగత్తులో అన్ని క్రియలకు కారణభూతుడు, ప్రభువు. ఆయన వింధ్య పర్వతములను దాటి బ్రహ్మ నాడిలో క్రీడిస్తున్నాడు. బ్రహ్మ, విష్ణు మహేశ్వరులకు అధిపతి, వర్చస్సు కలవాడు అయిన ఆ సూర్యునికి నమస్కారములు.

Next

Aditya Hrudayam in Telugu

aditya hrudayam in telugu pdf

వేయి అనంతమైన కిరణములు కలిగిన ఆదిత్యునికి నమస్కారములు. లయకారకుడు, విశ్వమంతా వ్యాపించి యున్నవాడు, మహాతేజము కలవాడు, రక్త వర్ణుడు, సమస్త చరాచర సృష్టి స్థితి లయకారకుడు. Ādityahṛdayam Rama, currently a normal human being and not the all-powerful Lord Vishnuis tormented by fatigue, both mentally and physically. He is the Lord of all action in this universe and decides the Universal path. The Stotram and its structure.

Next

Aditya Hrudayam Telugu

aditya hrudayam in telugu pdf

జయమును కలిగించే, దాని వలన కలిగే సంపదను, శుభంను కాపాడే సూర్య భగవానునికి నమస్కారములు. He who cools down world from his rain minds of devotees. తూర్పున, పడమరన ఉన్న పర్వతములకు నమస్కారములు వాటిపై నుంచి సూర్య భగవానుడు ఉదయించి అస్తమిస్తాడు కాబట్టి. ఉగ్రుడు, వీరుడు, అమిత వేగముగా ప్రయాణించే సూర్య భగవానునికి నమస్కారములు. Encourage others to chant shlokas and mantras properly. కరిగించిన బంగారము కాంతి కలవాడు, అగ్ని రూపుడు, సర్వ జ్ఞాన ప్రకాశకుడు, విశ్వ కర్మ, అంధకారమును తొలగించేవాడు, రుచి, లోకానికి సాక్షి అయిన సూర్యునికి నమస్కారములు.

Next

Aditya Hrudayam in Telugu

aditya hrudayam in telugu pdf

The first ray bestows firm conviction, mental and physical strength generosity domination of others and benevolence. This name is denoted at the end of Kalki Avatara riding this horse. రావణుడు యుద్ధమునకు వచ్చుట చూచి, ధైర్యముతో రాముడు రావణుని సంహరించుటకు సమస్త శక్తులు ఒడ్డుటకు కృత నిశ్చయము చేసుకొనెను. ఆ సూర్య భగవానుడే బ్రహ్మ, విష్ణువు, శంకరుడు, సుబ్రహ్మణ్యుడు, ప్రజాపతి, ఇంద్రుడు, కుబేరుడు, కాలుడు, యముడు, సోముడు, వరుణుడు. ఈ స్తోత్రమును ఆపద సమయములలో, బాధలు, కష్టములు కలిగిన సమయములో, దిక్కుతోచక యున్నప్పుడు, భీతితో యున్నప్పుడు పఠించుట వలన ధైర్యము, స్థైర్యము కలుగును.

Next

Aditya Hrudayam in Telugu

aditya hrudayam in telugu pdf

ఆయన సప్తేంద్రియములకు మూల శక్తి, అంధకారమును పోగొట్టేవాడు, ఆనందాన్ని, శుభాన్ని కలిగించే వాడు, సర్వ క్లేశములు తొలగించి జీవ చైతన్యము నింపేవాడు. He looked at the sun, with happiness, and chanting the hymn thrice, lifted his bow. Aditya Hridaya Stotram also known as Aditya Hridayam or Aditya Hrudayam is a hymn associated with Aditya Lord Surya, the Sun God and was recited b. ఈ ఆదిత్య హృదయము వలన పుణ్యము, శత్రు నాశనము కలుగును. పూర్తిగా ఉదయించి ప్రకాశాకుడైన, దేవతలు, రాక్షసులచే పూజించ బడిన, తన ప్రకాశాముచే లోకాన్ని ప్రకాశింప చేసే ఆ భువనేశ్వరుని పూజించుము.

Next